Õppetöö

Hea Algus


Hea Algus alustas tegevust 1994. aastal Avatud Eesti Fondi algatusel ja toel lasteaedade arendusprogrammina, mille eesmärgiks oli lapsekeskse metoodika levitamine Eestis. Eesti oludele kohandatud projektiga liitus 11 lastepäevakodu, igas 2 rühma. Projekti rakendamine tähendas lapsekesksete õpikeskkondade loomist rühmades ja täiskasvanute uue mõtteviisi kujunemist (lapsest lähtumine, sotsiaalsetele väärtustele tuginemine jm). Järgnevatel aastatel on programmiga liitunud üha uusi lasteaiarühmi üle kogu Eesti. Tänaseks ulatub nende arv 300-ni.

MTÜ Hea Algus kuulub rahvusvahelise ühenduse ISSA (International Step by Step Association) http://www.heaalgus.ee/index.php?e_id=3&p_id=1

Tee avatud maailma

Kõik meie lasteaia õpetajad töötavad lapsest lähtuva Hea Alguse metoodika järgi. Rühmameeskonnad on läbinud vastava üldkoolituse Hea Alguse koolituskeskuse juures.

Hea Algus peab tähtsaimaks lapse heaolu ja arengut, mis sõltub lapsevanema ja lasteasutuse koostööst. Rääkides oma lapsest õpetajaga saavad selgeks, millised ootused mõlemal poolel lapse suhtes on. Eesmärgid peavad olema ühised selleks, et tekiks rahulolu.

Hea Alguse metoodikal töötav lasteaiarühm või kooli klass kujutab endast aktiivset õpikeskkonda. Rühmaruum jaguneb tegevuskeskusteks, mille avariiulitelt saab laps iseseisvalt võtta tegutsemiseks vajalikku. Hea Algus suunab lapse aktiivsele tegutsemisele ja probleemide lahendamisele, õpetab iseseisvat otsuste langetamist ja valikute tegemist. Väikelastel kaob piir õppimise ja mängu vahelt, märkamatult arenevad oskused ja tekivad uued huvid. Alati tuleb arvestada sellega, et iga laps areneb omas tempos ja tal on omad huvid. Edu ja tunnustus innustavad last uutele saavutustele, mida vanemad ootavadki.

Programm Hea Algus rajaneb terviklikul metoodikal, mis on suunatud eelkõige lastele alates sünnist kuni 10 eluaastani. Metoodika väljatöötamiseks kaasati mitmete USA ülikoolide teadlasi ja õppejõude, samuti praktikuid lasteaedadest ja koolidest. Programm, millesse on lõimitud erinevate riikide pedagoogilisest kogemusest parim, koostati Eesti hariduslikest vajadusest lähtuvalt.

Hea Alguse programmis on oluline: 

 

  • lapsekeskne lähenemine õpetamisel – mõtestatud õppimise tagamine;
  • keskendumine lapse arenguliselt sobivatele tegevustele;
  • õppimine läbi tegevuskeskuste;
  • perede kaasamine õppetegevusse;
  • õpetajate jätkuv koolitus.

Lapsele ei anta valmis teadmisi, vaid austatakse teda kui loovat mõtlejat ja toetatakse tema omaalgatust. Kogetud eduelamus aitab lapsel tunnetada end võrdväärsena teiste seas. Nii püsib tal huvi õppimise vastu.

Töökorralduse omapäraks on päeva alustamine hommikuringiga. See annab igale lapsele võimaluse suhtlemiseks, oma mõtete avaldamiseks, arvamuste põhjendamiseks ja teiste kuulamiseks. Ühises vestlusringis tunneb iga laps, et ta on oluline, temast hoolitakse. Koos tehakse plaane eelolevaks päevaks: lapsed mõtlevad läbi, kas mõni pooleliolev töö on vaja lõpetada; õpetaja tutvustab uusi vahendeid ja tegevuseks erinevaid võimalusi. Planeerimisest võtavad osa kõik meeskonnaliikmed ja ka lapsed.

Töö paremaks läbiviimiseks on sisustatud erinevad tegevuskeskused ehk mängunurgad: kunstikeskus, ehituskeskus, kokandus- ja teaduskeskus, veemängunurk, laua- ja loovmängunurk jm. See annab hea võimaluse töötada erineva suurusega koostöögruppides vastavalt lapse huvile. Visualiseeritud materjalid nn õppeseinal aitavad olulist meelde jätta.

Laste tegevust suunatakse meeskonnatööna õpetaja ja õpetajaabi poolt. Oluline on tihe side lastevanematega. Lapsevanema rolli tähtsustades antakse talle võimalus oma lapse igapäevategevusi planeerida ja korraldada ning rühmaelus osaleda. Hea Alguse pedagoogid tunnustavad perekonna kui esimese õpetaja rolli ja pakuvad peredele palju võimalusi lasteaiaelus osalemiseks.

Hea Algus alustas tegevust 1994. aastal Avatud Eesti Fondi algatusel ja toel lasteaedade arendusprogrammina, mille eesmärgiks oli lapsekeskse metoodika levitamine Eestis. Eesti oludele kohandatud projektiga liitus 11 lastepäevakodu, igas 2 rühma. Projekti rakendamine tähendas lapsekesksete õpikeskkondade loomist rühmades ja täiskasvanute uue mõtteviisi kujunemist (lapsest lähtumine, sotsiaalsetele väärtustele tuginemine jm). Järgnevatel aastatel on programmiga liitunud üha uusi lasteaiarühmi üle kogu Eesti. Tänaseks ulatub nende arv 300-ni.

MTÜ Hea Algus kuulub rahvusvahelise ühenduse ISSA (International Step by Step Association) http://www.heaalgus.ee/index.php?e_id=3&p_id=1

Tee avatud maailma

Kõik meie lasteaia õpetajad töötavad lapsest lähtuva Hea Alguse metoodika järgi. Rühmameeskonnad on läbinud vastava üldkoolituse Hea Alguse koolituskeskuse juures.

Hea Algus peab tähtsaimaks lapse heaolu ja arengut, mis sõltub lapsevanema ja lasteasutuse koostööst. Rääkides oma lapsest õpetajaga saavad selgeks, millised ootused mõlemal poolel lapse suhtes on. Eesmärgid peavad olema ühised selleks, et tekiks rahulolu.

Hea Alguse metoodikal töötav lasteaiarühm või kooli klass kujutab endast aktiivset õpikeskkonda. Rühmaruum jaguneb tegevuskeskusteks, mille avariiulitelt saab laps iseseisvalt võtta tegutsemiseks vajalikku. Hea Algus suunab lapse aktiivsele tegutsemisele ja probleemide lahendamisele, õpetab iseseisvat otsuste langetamist ja valikute tegemist. Väikelastel kaob piir õppimise ja mängu vahelt, märkamatult arenevad oskused ja tekivad uued huvid. Alati tuleb arvestada sellega, et iga laps areneb omas tempos ja tal on omad huvid. Edu ja tunnustus innustavad last uutele saavutustele, mida vanemad ootavadki.

Programm Hea Algus rajaneb terviklikul metoodikal, mis on suunatud eelkõige lastele alates sünnist kuni 10 eluaastani. Metoodika väljatöötamiseks kaasati mitmete USA ülikoolide teadlasi ja õppejõude, samuti praktikuid lasteaedadest ja koolidest. Programm, millesse on lõimitud erinevate riikide pedagoogilisest kogemusest parim, koostati Eesti hariduslikest vajadusest lähtuvalt.

Hea Alguse programmis on oluline: 

 

  • lapsekeskne lähenemine õpetamisel – mõtestatud õppimise tagamine;
  • keskendumine lapse arenguliselt sobivatele tegevustele;
  • õppimine läbi tegevuskeskuste;
  • perede kaasamine õppetegevusse;
  • õpetajate jätkuv koolitus.

Lapsele ei anta valmis teadmisi, vaid austatakse teda kui loovat mõtlejat ja toetatakse tema omaalgatust. Kogetud eduelamus aitab lapsel tunnetada end võrdväärsena teiste seas. Nii püsib tal huvi õppimise vastu.

Töökorralduse omapäraks on päeva alustamine hommikuringiga. See annab igale lapsele võimaluse suhtlemiseks, oma mõtete avaldamiseks, arvamuste põhjendamiseks ja teiste kuulamiseks. Ühises vestlusringis tunneb iga laps, et ta on oluline, temast hoolitakse. Koos tehakse plaane eelolevaks päevaks: lapsed mõtlevad läbi, kas mõni pooleliolev töö on vaja lõpetada; õpetaja tutvustab uusi vahendeid ja tegevuseks erinevaid võimalusi. Planeerimisest võtavad osa kõik meeskonnaliikmed ja ka lapsed.

Töö paremaks läbiviimiseks on sisustatud erinevad tegevuskeskused ehk mängunurgad: kunstikeskus, ehituskeskus, kokandus- ja teaduskeskus, veemängunurk, laua- ja loovmängunurk jm. See annab hea võimaluse töötada erineva suurusega koostöögruppides vastavalt lapse huvile. Visualiseeritud materjalid nn õppeseinal aitavad olulist meelde jätta.

Laste tegevust suunatakse meeskonnatööna õpetaja ja õpetajaabi poolt. Oluline on tihe side lastevanematega. Lapsevanema rolli tähtsustades antakse talle võimalus oma lapse igapäevategevusi planeerida ja korraldada ning rühmaelus osaleda. Hea Alguse pedagoogid tunnustavad perekonna kui esimese õpetaja rolli ja pakuvad peredele palju võimalusi lasteaiaelus osalemiseks.